EBLT: Daor klept de klokke weer

Stellingwarf, 2018, 60'
Regie : Thomas Rovers

Doar klept de klokke weer
Rond het jaar 1500 verloren de Stellingwerven hun onafhankelijkheid en werden onderdeel van Friesland. Dat verhaal is nu verfilmd; in het Stellingwerfs.

Utnûging wrâldpremjêre Daor Klept de Klokke Weer

It EBLT, de Stellingwarver Schrieversronte en Mercator Europeesk Kennissintrum nûgje jo út foar de premjêre
fan de earste Stellingwarver spylfilm Daor klept de klokke weer, in ferfilming fan it boek fan H. Hoogeveen. De
Stellingwerfske oersetting fan it skript fan regisseur Thomas Rovers is fersoarge troch Sietske Bloemhoff en
Sjoukje Oosterloo fan de Stellingwarver Schrieversronte. De film fertelt it ferhaal fan it kwytreitsjen fan de
frijheid fan de Stellingwervers.

It is alwer de seisde kear dat it EBLT yn gearwurking mei Slieker Film in nijsgjirrige film yn in minderheidstaal
presintearret foar de Memmetaaldei fan de Feriene Naasjes. EBLT en Slieker binne der bysûnder wiis mei dat sy
dizze kear in premjêre oanbiede kinne yn de foarm fan de alderearste film yn it Stellingwarfs.

Foarôfgeand oan dizze wrâldpremjêre presintearret it EBLT de koarte Sorbyske spylfilm Zmij (De draak). Dizze
film fan Angela Schuster spilet yn 1938 yn Lusatia, en giet oer in famke dat in draak winsket om it lot fan harsels
en har famylje te feroarjen.

De film is om 19.00 oere te sjen op 21 febrewaris by Slieker Film yn Ljouwert. Ynrin fan 18.45 oere ôf. It
programma duorret oant in oer as 20.00. Mis it net!

Uutneudiging wereldpremière Daor Klept de Klokke Weer

Et EBLT, de Stellingwarver Schrieversronte en Mercator Europees Kenniscentrum nugen jow veur de première
van de eerste Stellingwarver speulfilm Daor klept de klokke weer. Et is een verfilming van et boek van H.
Hoogeveen. De Stellingwarver vertaeling van et skript van regisseur Thomas Rovers is verzorgd deur Sietske
Bloemhoff en Sjoukje Oosterloo van de Stellingwarver Schrieversronte. De film vertelt et verhael van et
kwietraeken van de Stellingwarver vri’jhied.

Et is alweer de zesde keer dat et EBLT in saemenwarking mit Slieker Film een biezundere film in een
minderhiedstael prissenteert veur de Memmetaeldag van de Verienigde Naosies. EBLT en Slieker bin d’r
ommeraek wies mit dat ze dit keer een première anbieden kunnen in de vorm van de aldereerste film in et
Stellingwarfs.

Veurofgaonde an disse wereldpremière prissenteert et EBLT de kotte Sorbische speulfilm Zmij (De draek). Deze
film van Angela Schuster speult in 1938 in Lusatia, en gaat over een meisje dat in draek wenst om et lot van
heursels en heur femilie te aanderen.

De film is om 19.00 ure te zien op 21 feberwaori bi’j Slieker Film in Liwwadden. Inloop vanof 18.45 ure. Et
pergramme duurt tot een ure of 20.00. Mis et niet!


Evert Pultrum, Thomas Rovers, Emma Winter en Lute Wedekind

Voorstellingen

DELEN: